poniedziałek 22 Lip 2024

START

Drukuj

Mecz ligi juniorów w MDK Śródmieście Wrocław, 2004.


Zdjęcia
z meczu ligi juniorów w MDK Śródmieście Wrocław, 2004.
Drukuj

Największe osiągnięcia

... w  opracowaniu ...

Mistrzostwa Świata

2005

Wielki indywidualny sukces w 2005 r - brązowy medal ANNY IWANOW na Mistrzostwach Świata Juniorek 2005 w grupie do lat 10!

2004

Największy indywidualny sukces w historii klubu - złoty medal JOLANTY ZAWADZKIEJ na Mistrzostwach Świata Juniorek do lat 18!

Czytaj więcej: Największe osiągnięcia

Drukuj

Historia sekcji

... w opracowaniu ...

Szachy to dyscyplina łącząca elementy sportu, nauki i sztuki stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji. Rozwijając wyobraźnię, pamięć, zdolność abstrakcyjnego, logicznego myślenia kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy, jak i w życiu.

Szachy są sportem umysłowym ze wszystkimi elementami sportowej rywalizacji wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze. Niezaprzeczalne są walory szachów społeczne, kulturalne i wychowawcze.

Sekcja szachowa MDK Śródmieście Wrocław powstała w 1980 roku.

Czytaj więcej: Historia sekcji

Podkategorie

 • Komunikaty organizacyjne
 • Deklaracja członkowska
 • Historia i osiągnięcia
 • Statut klubu

  STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MDK "ŚRÓDMIEŚCIE" WROCŁAW

   

  Rozdział 1

  Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

  § 1

  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MDK "Śródmieście" Wrocław, zwany dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

  § 2

  1. Terenem działania Klubu jest miasto Wrocław.

  2. Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław.

   

  § 3

  Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

   

  § 4

  Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą -" Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

   

  § 5

  Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    

  Rozdział 2

  Cel i środki działania Klubu

  § 6

  Celem Klubu jest:

  1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Młodzieżowego Domu Kultury "Śródmieście" oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

  2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

  3. uczestniczenie w imprezach sportowych,

  4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

  5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

  6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

  7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

   

  § 7

  Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, radą placówki, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

   

  § 8

  Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

    

  Rozdział 3

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 9

  Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających.

   

  § 10

  1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne: uczniowie, rodzice , nauczyciele i sympatycy sportu - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

  2, Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Klubu; korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, lecz w składzie Zarządu Klubu nie mogą stanowić większości.

  3. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków Klubu i bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.

   

  § 11

  Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz Klubu,

  2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

  3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

  4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu,

  5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

   

  § 12

  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu.

   

  § 13

  Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu,

  2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

  3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

   

  § 14

  Do obowiązków członków Klubu należy:

  1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,

  2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

  3. godne reprezentowanie barw Klubu,

  4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

   

  § 15

  1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

  a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

  b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  - umyślnego naruszenia postanowień statutu,

  - nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,

  c) rozwiązanie się Klubu.

  2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

   

  Rozdział 4

  Władze Klubu

  § 16

  1. Władzami Klubu są:

  a) Walne Zebranie Członków Klubu,

  b) Zarząd,

  c) Komisja Rewizyjna.

  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

  3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

   

  § 17

  1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne

  i nadzwyczajne.

  2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

  3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

  a) z własnej inicjatywy,

  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  c) na wniosek 1/4 ogółu członków.

  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

  § 18

  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

  a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

  b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

  d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,

  f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

  g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

  2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

  3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

   

  § 19

  1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa i Sekretarza.

  2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

  3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

  4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

   

  § 20

  Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:

  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu i na jego rzecz,

  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

  3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

  4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

  5. przyjmowanie i skreślanie członków,

  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

   

  § 21

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

  3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

  4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

  5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, gdy są one niezgodne z postanowieniami Statutu.

  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

   

  § 22

  W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 pochodzących z wyboru.

   

  Rozdział 5

  Wyróżnienia i kary

  § 23

  1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

  2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

   

  § 24

  1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

  a) upomnienia,

  b) nagany,

  c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

  d) wykluczenia.

  2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni.

  3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

   

  Rozdział 6

  Majątek i fundusze Klubu

  § 25

  1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

  2. Na fundusze Klubu składają się: składki członkowskie, darowizny i zapisy, dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacje samorządu terytorialnego, dochody z majątku, dochody z działalności gospodarczej i inne wpływy.

  § 26

  Dla ważności oświadczeń w zakresie reprezentowania Klubu, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Sekretarza.

   

  Rozdział 7

  Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

  § 27

  Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności c najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

   

  § 28

  1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  2. Uchwałą o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

   

   

  Lista założycieli

  Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Śródmieście Wrocław

  L.p.

  Imię i nazwisko

  1.

  Sławomir Walentukiewicz

  2.

  Wiesław Janocha

  3.

  Jan Zdziarski

  4.

  Krystyna Kucypera

  5.

  Andrzej Krokay

  6.

  Ewa Kaczor

  7.

  Tomasz Architek

  8.

  Jerzy Chmiel

  9.

  Robert Szablowski

  10.

  Krzysztof Butkiewicz

  11.

  Sławomir Świątek

  12.

  Małgorzata Rzewnicka

  13.

  Janusz Żyła

  14.

  Anna Domaradzka-Żyła

  15.

  Wojciech Babijczuk

  16.

  Elżbieta Zawadzka

  17.

  Wojciech Zawadzki

  18.

  Monika Aksiuczyc

  19.

  Krzysztof Krupa

  20.

  Jacek Stachowiak

  21.

  Adam Bożek

  22.

  Marta Nowakowska

  23.

  Robert Korpalski

  24.

  Tomasz Motyl

  25.

  Piotr Klukiewic

   

  Lista obecności na Zebraniu Założycielskim

  Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Śródmieście Wrocław

   

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Podpis

  1.

  Sławomir Walentukiewicz

   

  2.

  Wiesław Janocha

   

   

   

   

  3.

  Jan Zdziarski

   

  4.

  Krystyna Kucypera

   

  5.

  Andrzej Krokay

   

  6.

  Ewa Kaczor

   

  7.

  Tomasz Architek

   

  8.

  Jerzy Chmiel

   

  9.

  Robert Szablowski

   

  10.

  Krzysztof Butkiewicz

   

  11.

  Marek Lercel

   

  12.

  Sławomir Świątek

   

  13.

  Małgorzata Rzewnicka

   

  14.

  Janusz Żyła

   

  15.

  Anna Domaradzka - Żyła

   

  16.

  Wojciech Zawadzki

   

  17.

  Elżbieta Zawadzka

   

  18.

  Monika Aksiuczyc

   

  19.

  Krzysztof Krupa

   

  20.

  Jacek Stachowiak

   

   

  Protokół

  z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą:

  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MDK 'Śródmieście' Wrocław.

   

  Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 8 grudnia 1999r. w sali klubu szachowego "Hetman" przy ul.Św.Antoniego 31b we Wrocławiu.

  W Zebraniu Założycielskim uczestniczyło 20 osób, zgodnie z Listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Protokółu.

  Obrady otworzył Pan Wiesław Janocha, który zapoznał zebranych z celem zebrania i poprosił o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania zgłoszono Pana Wojciecha Babijczuka, a na Przewodniczącego Pana Wiesława Janochę. Innych kandydatur nie zgłoszono i w wyniku głosowania wybrano zgłoszonych kandydatów stosunkiem głosów: 18 za,

  2 wstrzymujące się.

  Przewodniczący Zebrania przedstawił zebranym następujący porządek obrad:

  1) zapoznanie się z treścią projektu statutu i dyskusja w tym temacie,

  2) podjęcie uchwał w sprawie:

  a) założenia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK "Śródmieście" Wrocław,

  b) uchwalenia statutu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK "Śródmieście" Wrocław,

  c) wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia Komitetu do dokonania czynności zmierzających do dokonania wpisu utworzonego stowarzyszenia do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę i zorganizowania pierwszego walnego zebrania członków.

  Po dyskusji Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały:

  1) w sprawie utworzenia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK "Śródmieście" Wrocław; uchwałę podjęto 19 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

  2) w sprawie uchwalenia statutu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK "Śródmieście" Wrocław; uchwałę podjęto 18 głosami za przy 2 wstrzymujących się.

  3) w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie:

  Ewa Kaczor,

  Krzysztof Krupa,

  Wiesław Janocha.

  Upoważniono Komitet Założycielski do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wpisania do ewidencji stowarzyszenia; uchwałę podjęto jednogłośnie.

  Na tym Zebranie Założycielskie zakończono.

   

  Przewodniczący Zebrania

   

   

   

   

 • Blankiet zapisu partii

Ostatnio na Forum

Top 10

2700chess.com for more details and full list

Gościmy

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.